قیمت باسکول نو

باسکول ۶۰ تن تریلی کش بتنی  51میلیون تومان

باسکول جاده ای با   گارانتی  شرکتی و نصب و راه اندازی

نیسان کش تمام بتن  2/20 × ۴ متر ۱۸ میلیون تومان
باسکول ۶۰ تن تریلی کش  بتنی  51میلیون تومان
باسکول  50 تن کامیون کش بتنی  30میلیون تومان
باسکول ۵۰ تن کامیون کش بتنی  30 میلیون تومان
باسکول ۶۰ تن  تریلی کش بتنی۵۱ میلیون تومان
باسکول ۱۰ تن نیسان کش تمام فلز ۱۷الی ۲۰میلیون تومان
باسکول تک کش ۳۰ تن تمام فلز ۳۰میلیون تومان
باسکول خاورکش ۲۰تن تمام فلز  قیمت ۱۹الی ۲۳میلیون تومان
باسکول ۶۰ تن  فلزی ۱۷۰میلیون تومان
باسکول ۵۰ تن تمام فلز ۸۰ میلیون تومان